STOMATOLOGIA ZEN - Hajar Bahri       
STOMATOLOGIA
MEDYCYNA ESTETYCZNA
profesjonalizm i skuteczność

Regulamin Stomatologia Zen

 

1. Klinika Stomatologiczna Zen świadczy usługi z zakresu poradnictwa i leczenia wszystkich specjalności stomatologii.

2. Klinika Stomatologiczna Zen prowadzi dzienną opiekę stomatologiczną . Klinika jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10-21 oraz w soboty w godzinach 10-15. Kierownictwo Kliniki zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia.

3. Pacjenci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem leczenia oraz do przestrzegania jego postanowień. Skorzystanie z oferty naszej kliniki oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

Pierwsza wizyta i ankieta zdrowia

1. Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym umówieniu wizyty osobiście lub telefonicznie. W celu jak najlepszego dopasowania długości wizyty do potrzeb pacjenta, nasza recepcjonistka przeprowadza wstępny wywiad, prosimy więc o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji.

2. Każdy Pacjent przed rozpoczęciem pierwszej wizyty musi mieć założoną indywidualna kartę medyczną oraz wypełnioną ankietę zdrowia. W tym celu konieczne jest podanie danych osobowych. Ich zakres określa ustawa z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186 z późn. zm. art.25.). Prosimy o przybycie 10 minut wcześniej na uzupełnienie danych.

3. Każdy Pacjent w czasie pierwszej wizyty jest zobowiązany do wypełnienia ankiety zdrowia, a podczas kolejnych wizyt aktualizacji ankiety jeżeli zmienia się stan jego zdrowia.

4. Odmowa wypełnienia, będzie skutkować odmową udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza.

 

Dokumentacja medyczna

1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w ustawie z dnia o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, a także zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

2. Wszystkie wzory zgody na leczenie stomatologiczne są dostępne dla pacjenta w recepcji.

3. W rejestracji Pacjent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu lub braku upoważnienia określonej osoby do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych za życia pacjenta i po jego śmierci oraz oświadczenia o upoważnieniu lub braku upoważnienia osoby bliskiej do uzyskania dokumentacji medycznej.

4. Przed zabiegiem specjalistycznym w zakresie chirurgii, implantologii, endodoncji, protetyki, ortodoncji, periodontologii wymagana jest od Pacjenta pisemna zgoda.

5. Zgoda na zabieg jest pisemnym potwierdzeniem informacji zgodnie z art.9 u. p.p. tj. stan zdrowia pacjenta, rozpoznanie, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych, proponowanych i możliwych metodach leczenia, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniach. Na podstawie tych wszystkich informacji pacjent wyraża zgodę, albo nie wyraża zgody na leczenie.

6. Pacjent ma prawo do wydania swojej dokumentacji medycznej po wcześniejszym złożeniu tej prośby na piśmie oraz uiszczeniu opłaty 0,30zł za stronę kopii albo wydruku lub 1,74 na elektronicznym nośniku danych. Czas przygotowania dokumentacji medycznej to 14 dni roboczych i zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości.

 

Rezerwacja i anulacja wizyt

1. Wszystkie wizyty są uprzednio potwierdzane SMS-owo przez recepcję kliniki. Zwracamy się z prośbą o odpowiedź. Pacjenci którzy chcą anulować bądź przełożyć wizytę proszeni są o dokonanie tego nie później niż na 24 godziny przed planowaną wizytą. W przypadku nie potwierdzenia przez pacjenta wizyty klinika zastrzega sobie możliwość anulowania wizyty.

2. Spóźnienie się na wizytę więcej niż 15 minut bez wcześniejszej informacji telefonicznej traktowane jest jako nieobecność. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent.

3. Pacjenci są przyjmowani w kolejności wg zapisu. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. W wyjątkowych okolicznościach klinika zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności przyjmowanych pacjentów.

 

Pacjenci niepełnoletni

1. Każdy pacjent niepełnoletni może odbyć wizytę tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Kartę zdrowotną dziecka wypełnia rodzic/opiekun prawny . W przypadku pacjentów powyżej 16 roku życia wymagany jest podpis pacjenta i rodzica/opiekuna prawnego.

2. Za szkody wyrządzone w klinice przez dzieci odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice/opiekunowie prawni.

 

Płatność za świadczone usługi

1. Pacjent uiszcza opłatę bezpośrednio po zakończeniu wizyty w recepcji Kliniki.

2. Płatności przyjmujemy gotówką oraz kartą płatniczą.

3. Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany tylko w celach informacyjnych.

4. Ze względu na specyfikę branży stomatologicznej orientacyjne koszty mogą zostać przedstawione po wykonanym badaniu i konsultacji z lekarzem.

5. Cennik może ulec zmianie.

6. Chęć otrzymania faktury trzeba zgłosić przed wystawieniem dokumentu z kasy fiskalnej. Faktura zostanie dosłana w ciągu 3 dni roboczych na wskazany adres mailowy.

7. Pacjenci rozpoczynający leczenie protetyczne, implantologiczne, ortodontyczne czy w zakresie stomatologii estetycznej zobowiązani są do akceptacji przedstawionego im planu i kosztorysu leczenia. Zgodnie z przedstawionym kosztorysem pacjent wpłaca 40% zaliczki bezzwrotnej. Pacjent ma prawo do 3 bezpłatnych wizyt kontrolnych po zakończeniu leczenia, za każdą kolejną pobierana jest opłata w wysokości 150zł za wizytę.

 

Powikłania

1. Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

- ból leczonego zęba lub tkanek otaczających

- szczękościsk, pęknięcie, złamanie zęba, obrzęk, ropień, krwiak, krwawienie po zabiegu chirurgicznym, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki, zaostrzenie współistniejących schorzeń.

2. Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

- dyskomfort i stres spowodowany bólem

- konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży

- problemy natury estetycznej, problemy z jedzeniem i mówieniem

- nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe,, nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

3. Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

 

Rękojmia

1. Rękojmią nie są objęte prace tymczasowe oraz prace, co do których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji (bądź jej braku), a które wykonywane są na jego wyraźne życzenie. Warunkiem gwarancji jest podjęcie i dokończenie kompleksowego leczenia stomatologicznego.

2. Wszyscy lekarze w Klinice świadczą usługi stomatologiczne na najwyższym poziomie , zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i najnowszymi trendami w leczeniu. Warunkiem rękojmi jest odbywanie wizyt kontrolnych co 3-6 miesięcy wg wskazań lekarza prowadzącego w Stomatologii Zen w Warszawie .
- na wypełnienia udzielana jest rękojmia 1 roku od dnia wizyty (nie dotyczy zębów mlecznych, odbudów warunkowych)
- protetyka -uzupełnienia stałe 2 lata od dnia wizyty
-  protetyka – uzupełnienia ruchome 6 miesięcy od dnia wizyty
-  implanty -producent implantu udziela dożywotniej gwarancji pod warunkiem stosowania się do zaleceń lekarski oraz zgłaszania się na okresowe kontrolne wizyty i badania( pacjent ponosi koszt zablokowania gabinetu 500zł, na wprowadzenie nowego implantu, koszt nowego uzupełnienia protetycznego ponosi pacjent).

3. Rękojmia nie jest udziela gdy pacjent :

-przerwał zaplanowane leczenie

- cierpi na nie leczoną wadę zgryzu

- nie zgłasza się na wizyty kontrolne wyznaczone po zakończeniu leczenia

- użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza

- samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego lub aparatów ortodontycznych

- nie stosuje się do zaleceń higieny jamy ustnej i uzupełnień protetycznych
- zgłasza się na wizyty kontrolne implantologiczne/ ortodontyczne nieregularnie

- nie przestrzega retencji zgodnie z zaleceniami
- pacjent uległ wypadkowi i doszło do uszkodzenia /pęknięcia własnych zębów pacjenta , uzupełnień protetycznych , aparatów ortodontycznych
- nie stosuje szyn relaksacyjnych , szyn ochronnych zaleconych przez lekarza prowadzącego

 

Pacjencie prosimy o współpracę!

Zależy nam na dobrej organizacji pracy placówki i dokładamy wszelkich starań, aby opóźnienia w obsłudze się nie zdarzały. I prosimy:

- jeśli nie możesz przyjść do placówki w umówionym terminie – poinformuj nas o tym jak najwcześniej;

- jeśli cierpisz na nagłe bóle najpierw zadzwoń i zapytaj, czy możliwe jest Twoje przyjęcie,

- pamiętaj, że bezwzględne pierwszeństwo przyjęć mają Pacjenci zapisani na wizytę oraz nasi stali i długoletni Pacjenci,

- osoby z nagłymi bólami staramy się przyjmować między umówionymi wizytami jedynie w sytuacji wygospodarowania wystarczających rezerw czasowych. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym zarówno Pacjenta, jak i cały personel.


 •     

  SKONTAKTUJ SIĘ


  Stomatologia Zen
  ul. Poli Gojawiczyńskiej 17/U1, 01-773 Warszawa

  Telefon:


  +48 881-33-88-11
  +48 604-347-030

  Mail:


  ZenStomatologia@gmail.com

  Godziny otwarcia:


  Poniedziałek- piątek: 10:00-21:00
  Sobota:
  10:00-15:00

 • Parking

 • Stojak na rowery

 • Płatność gotówką

 • Płatność kartą

 • Podjazd dla niepełnosprawnych

 • Kawa i herbata

 • TV

 • Wifi

 • Klimatyzacja

 • Kącik dla dzieci

© 2024 Dentiko STOMATOLOGIA ZEN Hajar Bahri. Wszelkie prawa zastrzeżone.